Samenwerking - update november 2020

We willen u graag bijpraten over de ontwikkelingen rond de voorgenomen samenwerking tussen BS Kerensheide en OBS de Maaskei locatie Stein. Dat is alweer geruime tijd geleden.
We leggen u graag uit waar we nu staan en wat we komende tijd gaan doen.

AANLEIDING SAMENWERKING
BS Kerensheide heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Dat heeft gevolgen voor zowel de leerlingen, de ouders als de medewerkers. Zo ontmoeten leerlingen minder leeftijdsgenootjes en moet de school haar werk doen met minder medewerkers, waardoor de continuïteit van de school kwetsbaar wordt.
OBS de Maaskei Stein en BS Kerensheide voelen zich samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ontwikkelaanbod, nu én in de toekomst, voor alle kinderen in dit deel van Stein. Dit vanuit de opdracht om voor ieder kind een passend aanbod vorm te geven. De medewerkers geven vorm aan die ontwikkeling door van en met elkaar te leren, te profiteren van elkaars expertise en met een takenpakket dat past bij een voor hun gezonde en inspirerende werkomgeving.

GEEN DUIDELIJKE CONCLUSIE “BEELDVORMEND ONDERZOEK”
In 2018 is een beeldvormend onderzoek gehouden onder de ouders van beide scholen. Na analyse van dit onderzoek leek een eenduidig beeld te kunnen worden gevormd hoe de ouders zouden omgaan met een nieuwe situatie van één Kindcentrum ter vervanging van de huidige twee locaties.
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de opbrengsten van het onderzoek van 2018 niet zo eenduidig zijn als destijds verondersteld.
Gebleken is namelijk dat veel ouders te weinig achtergrondinformatie hadden bij het invullen van de vragenlijst en daarom zijn moeten terugvallen op beelden van de HUIDIGE situatie.
Het is daarom belangrijk om er nu eerst voor te zorgen dat u als ouder duidelijke beelden krijgt hoe dit nieuwe Kindcentrum eruit gaat zien.

HET NIEUWE KINDCENTRUM
Het Kindcentrum wordt echt een níeuw Kindcentrum, waarover door een aantal werkgroepen van medewerkers en ouders de afgelopen jaren al is nagedacht. Het wordt dus geen kopie van een van beide huidige scholen en ook geen optelsom van wat er nu gebeurt op beide huidige scholen. Komende tijd willen wij u zo concreet mogelijk informeren over de wijze waarop we binnen de nieuwe school willen vormgeven aan het onderwijs voor uw kind. Het gaat om duidelijke beelden over:

  • Hoe is het onderwijs georganiseerd (leeftijdsgroepen, instructiegroepen, niveaugroepen, basisgroepen die steeds aangepast worden aan wat kinderen nodig hebben, etc.).
  • Welke werkvormen worden er gebruikt (rol van ICT, groepsinstructie, dag en weektaken, planborden, vast lesrooster, wel of geen keuzeroosters).
  • Welke professionals komt u tegen (groepsleerkrachten, specialisten, onderwijsassistenten, pedagogische medewerkers, vakleerkrachten) en met welke kindpartners werken we samen ?
  • Hoe wordt het gebouw en de buitenruimte ingedeeld? (groepsruimtes, instructieruimtes, verwerkingsruimtes, leerpleinen, gedeelde ruimtes met kindpartners, etc.).
  • Schooltijden, continurooster of net niet, alle leerlingen dezelfde lestijden en dagen, 5 gelijke lesdagen of verschillen per dag, ouderbijdrage en de hoogte ervan, wijze waarop ouders betrokken worden bij de school enz.

Met betrekking tot dat laatste punt: u zult zelf een belangrijke rol kunnen spelen bij de te maken keuzes over die praktische zaken. De medezeggenschapsraden zullen door het raadplegen van u als achterban uw mening ophalen voordat zij adviseren over deze thema’s.

Op het moment dat we deze beelden helder hebben, gaan we die met u delen. Dat gaan we doen aan de hand van een filmpje, nieuwsbrieven en onze website. Maar we gaan ook nadenken hoe we dit interactief met u kunnen bespreken, zodat u ook vragen kunt stellen. De afgelopen periode is gebleken dat we dit via de digitale wereld steeds makkelijker kunnen organiseren.

UW HULP IS ZEER GEWENST!
Een deel van de informatie wordt niet zo maar besloten. We zullen, in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraden van de scholen, in de komende maanden regelmatig naar uw mening vragen, dus laat uw stem horen en neem deel aan raadplegingen. Uiteindelijk is de school van ons allemaal: ouders, toekomstige ouders, medewerkers en kinderen.

STIP OP DE HORIZON
We realiseren ons dat er inmiddels veel tijd verstreken is tussen het moment dat voor het eerst over de samenwerking is gesproken tussen beide scholen en nu. Dat wil echter niet zeggen dat er niets is gebeurd. Het vraagt tijd en zorgvuldigheid om de juiste keuzes te maken, met name in de fase waarin we nu zitten. Het is nu belangrijk om tijd en energie te besteden om u zo goed mogelijk te voorzien van beelden hoe de nieuwe school er gaat uitzien. Dan ook kunnen we u vanuit die inhoud de vragen stellen: gaat uw kind het nieuwe Kindcentrum bezoeken en speelt de plek waar het Kindcentrum ligt daarin een doorslaggevende rol.

VRAGEN STAAT VRIJ
We gaan u zo goed mogelijk infomeren, maar voel u vooral ook vrij om uw vragen te stellen. We kunnen misschien nog niet op alle vragen antwoord geven, maar het is voor ons belangrijk om te weten welke vragen u als ouders over dit traject zou willen stellen.
Stuur ons een mail, neem telefonisch contact op of maak een afspraak. We reageren in ieder geval altijd.

Photo by Bernd Schulz on Unsplash

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.