Samenwerking - update maart 2018

Samenwerking OBS de Maaskei Stein / BS Kerensheide

Beleidsvoornemen
Het College van Bestuur (CvB) van de stichting Kindante heeft het voornemen de bovengenoemde twee scholen door middel van vergaande samenwerking om te vormen tot één Kindcentrum. Streefdatum is het vormgeven van één school per 01-08-2019, mits dit haalbaar is binnen het tijdspad van het onderzoek naar samenwerking en het eventuele daadwerkelijk organiseren van de vorming van één Kindcentrum. 

Aanleiding
Aanleiding tot het voorgenomen onderzoek naar samenwerking is de mogelijkheid om de kwaliteit van het ontwikkelaanbod te verbreden / verhogen voor alle kinderen in dit gebied. Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden om de teamleden vanuit kwaliteit in te zetten. Ook is er meer ruimte om keuzes te maken t.a.v. de inzet van personele en financiële middelen. Kindante streeft vanwege de eerder genoemde redenen naar meer volume binnen hun Kindcentra. Er wordt toegewerkt naar twee Kindcentra in de kern Stein, waarvan de nieuw te vormen school BS Kerensheide en OBS de Maaskei Stein er één is. Het andere Kindcentrum in de kern Stein blijft IKC de triviant.

Uitgangspunten

  • Voorop staat dat voor alle kinderen in de toekomst een optimaal ontwikkelproces zonder onderbreking kan worden gegarandeerd door het realiseren van een duurzaam kwalitatief goed ontwikkelaanbod op een financieel economisch gezonde basis.
  • De samenwerking en inbreng in het samenwerkingsproces vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, waaronder teams, ouders, kinderen, medezeggenschapsraden, kindpartners en op onderdelen de maatschappelijke omgeving.
  • De gemeente Stein is betrokken bij het proces vanuit haar verantwoordelijkheid voor de huisvesting en haar visie op de spreiding van voorzieningen
  • De doelstelling van het voorgenomen besluit van de Stichting Kindante is de realisatie van een Kindcentrum dat gehuisvest wordt in één van de huidige gebouwen van bs Kerensheide en obs de Maaskei-Stein zover dat nu bekend is.
  • De participerende directies en medezeggenschapsraden doen onderzoek naar de effecten van de beoogde samenwerking. Thema 's die in elk geval worden uitgewerkt in de samenwerkingseffect rapportage zijn:
  • Huisvesting en infrastructuur
  • Organisatie
  • Financiering en begroting

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.