Samenwerking - update februari 2018

Tijdens de informatieavond op 24 oktober 2017 is u toegezegd dat u rond 1 februari 2018 geïnformeerd zou worden over het onderzoek naar het eventueel samengaan van OBS de Maaskei locatie Stein en BS Kerensheide.

Na deze informatieavond heeft u wellicht via verschillende kanalen geluiden gehoord over dit proces. Gaat het door? En wanneer? En wat betekent dat precies?

Stand van zaken Belangrijk om te melden is dat het onderzoek is doorgezet en loopt.

Beide medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het intentiebesluit om te gaan onderzoeken wat er nodig is om het samengaan van de scholen te realiseren.

Waarom samengaan?

Tijdens de informatieavond is uitgelegd welke uitgangspunten er zijn voor het onderzoek naar de samenwerking:

  • De samenwerkende scholen kunnen binnen een kindcentrum meer gebruik maken van de expertise van medewerkers van beide locaties.
  • Kindpartners kunnen bij een groter leerlingenaantal efficiënter – rendabeler aansluiten.
  • Personele gelden kunnen anders / optimaler ingezet worden wanneer er sprake is van één organisatie.
  • Het gebouw van BS Kerensheide staat voor een groot gedeelte leeg en dat kost geld. Geld dat besteed moet worden aan de huisvesting, de exploitatie en het beheer van een gebouw is niet beschikbaar voor onderwijs en leermiddelen, ICT, personeel en scholing.
  • De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen. Dat betekent niet dat een school feitelijk ook de financiële middelen heeft om alle noodzakelijke investeringen te doen.
  • Een kleiner wordende organisatie moet dezelfde taken uitvoeren als een grotere. Dat heeft vergaande consequenties voor de werkdruk van het personeel én voor de kwetsbaarheid van de organisatie.
  • De zogenaamde `opheffingsnorm` is niet meer dan een bekostigingsnorm. Dat zegt niets over het antwoord op de vraag of bij een kleiner wordende school de financiële middelen toereikend zijn om het ontwikkelaanbod vorm te geven op de wijze die we als wenselijk zien.

Belangrijkste doel van het onderzoek is en blijft om een goed kwalitatief onderwijsaanbod te realiseren vanuit een economische gezonde basis voor álle kinderen binnen dit gedeelte van de gemeente Stein.

Hoe nu verder?

Nu de beide MR’en instemming hebben verleend, wordt een effect rapportage opgesteld. Op korte termijn starten werkgroepen, bestaande uit directie, leerkrachten en ouders. De onderwerpen die in de werkgroepen aan bod komen, zijn onderdeel van het schoolplan en/of de effect rapportage, zoals de visie, identiteit, financiën, gebouw, team en middelen. De gemeente Stein participeert in de werkgroep huisvesting. Aanvankelijk was het streven om op 1 augustus 2018 de scholen samen te voegen. Zorgvuldigheid gaat echter vóór tijd. Het onderzoek heeft tijd nodig, waarbij alle betrokkenen op de goede wijze meegenomen moeten worden. Daarom zetten we in op het samengaan van de twee scholen vanaf 1 augustus 2019.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het onderzoek. Op de gezamenlijke website van de scholen www.maaskei-kerensheide.nl worden de ontwikkelingen van de werkgroepen gepubliceerd. Deze kunt u tevens via Isy lezen.

Mocht u vragen hebben, kunt u hiervoor altijd terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Kindante

 

Update 09.11.2017

Vragen informatieavond samenwerking OBS de Maaskei en BS Kerensheide 24.10.2017

De vooraf gestelde vragen én de tijdens de informatieavond gestelde vragen zijn hieronder terug te vinden. Dat zal niet altijd in de letterlijke formulering zijn zoals die is opgeschreven. Veel vragen zijn door meer dan een groep gesteld, soms net iets anders beschreven.

U treft in onderstaand overzicht alle nu te geven antwoorden aan.

We danken iedereen voor het meedenken en de openheid waarmee alle vragen en suggesties zijn gedeeld.


Algemeen ALG 1 - Wie zal er aanwezig zijn op de informatieavond in de Grous? Ook b.v. Kindante en vertegenwoordigers van de Gemeente Stein?

Kindante is vertegenwoordigd door procesbegeleiders Miriam Bronckers en Sjef Weijman. De gemeente is in deze fase niet formeel vertegenwoordigd omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het proces.

Achtergrond A1 - Wat is de toegevoegde waarde van de samenvoeging? Is dit puur een financiële noodzaak? Of zijn er ook andere pluspunten?

De samenvoeging leidt tot een onderwijsvoorziening met een zodanige omvang dat het mogelijk is om een duurzaam Kindcentrum te vormen. Het volume van de nieuw te vormen voorziening maakt het mogelijk om een zodanige schoolorganisatie vorm te geven, dat er meer expertise kan worden ontwikkeld bij het personeel en daarmee meer dan nu tegemoet gekomen kan worden aan de individuele ontwikkelbehoeftes van kinderen.

De nieuwe organisatie biedt meer mogelijkheden voor Kindpartners om aan te sluiten op een bedrijfseconomisch gezonde basis. Daarmee kan meer continuïteit geboden worden aan voorzieningen als Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang en andere maatschappelijke voorzieningen die ondersteunend zijn voor ouders en kinderen. De nieuw te vormen organisatie kan ook financieel gezonder opereren doordat de huidige gebouwelijke lasten aanmerkelijk verminderd kunnen worden: nu ontvangt de Maaskei van het Rijk geen financiële tegemoetkoming voor alle exploitatielasten van het gebouw vanwege het status van dislocatie.
Voor de toekomst willen we voorkomen dat financiële middelen, die bedoeld zijn voor onderwijs en leermiddelen en de bekostiging van personeel opgaan in de instandhouding van een gebouw.

Lees verder PDF >

 

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.