Documenten

Samenwerking - update maart 2018

Samenwerking OBS de Maaskei Stein / BS Kerensheide

Beleidsvoornemen
Het College van Bestuur (CvB) van de stichting Kindante heeft het voornemen de bovengenoemde twee scholen door middel van vergaande samenwerking om te vormen tot één Kindcentrum. Streefdatum is het vormgeven van één school per 01-08-2019, mits dit haalbaar is binnen het tijdspad van het onderzoek naar samenwerking en het eventuele daadwerkelijk organiseren van de vorming van één Kindcentrum. 

Aanleiding
Aanleiding tot het voorgenomen onderzoek naar samenwerking is de mogelijkheid om de kwaliteit van het ontwikkelaanbod te verbreden / verhogen voor alle kinderen in dit gebied. Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden om de teamleden vanuit kwaliteit in te zetten. Ook is er meer ruimte om keuzes te maken t.a.v. de inzet van personele en financiële middelen. Kindante streeft vanwege de eerder genoemde redenen naar meer volume binnen hun Kindcentra. Er wordt toegewerkt naar twee Kindcentra in de kern Stein, waarvan de nieuw te vormen school BS Kerensheide en OBS de Maaskei Stein er één is. Het andere Kindcentrum in de kern Stein blijft IKC de triviant.

Uitgangspunten

 • Voorop staat dat voor alle kinderen in de toekomst een optimaal ontwikkelproces zonder onderbreking kan worden gegarandeerd door het realiseren van een duurzaam kwalitatief goed ontwikkelaanbod op een financieel economisch gezonde basis.
 • De samenwerking en inbreng in het samenwerkingsproces vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, waaronder teams, ouders, kinderen, medezeggenschapsraden, kindpartners en op onderdelen de maatschappelijke omgeving.
 • De gemeente Stein is betrokken bij het proces vanuit haar verantwoordelijkheid voor de huisvesting en haar visie op de spreiding van voorzieningen
 • De doelstelling van het voorgenomen besluit van de Stichting Kindante is de realisatie van een Kindcentrum dat gehuisvest wordt in één van de huidige gebouwen van bs Kerensheide en obs de Maaskei-Stein zover dat nu bekend is.
 • De participerende directies en medezeggenschapsraden doen onderzoek naar de effecten van de beoogde samenwerking. Thema 's die in elk geval worden uitgewerkt in de samenwerkingseffect rapportage zijn:
 • Huisvesting en infrastructuur
 • Organisatie
 • Financiering en begroting

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Samenwerking - update februari 2018

Tijdens de informatieavond op 24 oktober 2017 is u toegezegd dat u rond 1 februari 2018 geïnformeerd zou worden over het onderzoek naar het eventueel samengaan van OBS de Maaskei locatie Stein en BS Kerensheide.

Na deze informatieavond heeft u wellicht via verschillende kanalen geluiden gehoord over dit proces. Gaat het door? En wanneer? En wat betekent dat precies?

Stand van zaken Belangrijk om te melden is dat het onderzoek is doorgezet en loopt.

Beide medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het intentiebesluit om te gaan onderzoeken wat er nodig is om het samengaan van de scholen te realiseren.

Waarom samengaan?

Tijdens de informatieavond is uitgelegd welke uitgangspunten er zijn voor het onderzoek naar de samenwerking:

 • De samenwerkende scholen kunnen binnen een kindcentrum meer gebruik maken van de expertise van medewerkers van beide locaties.
 • Kindpartners kunnen bij een groter leerlingenaantal efficiënter – rendabeler aansluiten.
 • Personele gelden kunnen anders / optimaler ingezet worden wanneer er sprake is van één organisatie.
 • Het gebouw van BS Kerensheide staat voor een groot gedeelte leeg en dat kost geld. Geld dat besteed moet worden aan de huisvesting, de exploitatie en het beheer van een gebouw is niet beschikbaar voor onderwijs en leermiddelen, ICT, personeel en scholing.
 • De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen. Dat betekent niet dat een school feitelijk ook de financiële middelen heeft om alle noodzakelijke investeringen te doen.
 • Een kleiner wordende organisatie moet dezelfde taken uitvoeren als een grotere. Dat heeft vergaande consequenties voor de werkdruk van het personeel én voor de kwetsbaarheid van de organisatie.
 • De zogenaamde `opheffingsnorm` is niet meer dan een bekostigingsnorm. Dat zegt niets over het antwoord op de vraag of bij een kleiner wordende school de financiële middelen toereikend zijn om het ontwikkelaanbod vorm te geven op de wijze die we als wenselijk zien.

Belangrijkste doel van het onderzoek is en blijft om een goed kwalitatief onderwijsaanbod te realiseren vanuit een economische gezonde basis voor álle kinderen binnen dit gedeelte van de gemeente Stein.

Hoe nu verder?

Nu de beide MR’en instemming hebben verleend, wordt een effect rapportage opgesteld. Op korte termijn starten werkgroepen, bestaande uit directie, leerkrachten en ouders. De onderwerpen die in de werkgroepen aan bod komen, zijn onderdeel van het schoolplan en/of de effect rapportage, zoals de visie, identiteit, financiën, gebouw, team en middelen. De gemeente Stein participeert in de werkgroep huisvesting. Aanvankelijk was het streven om op 1 augustus 2018 de scholen samen te voegen. Zorgvuldigheid gaat echter vóór tijd. Het onderzoek heeft tijd nodig, waarbij alle betrokkenen op de goede wijze meegenomen moeten worden. Daarom zetten we in op het samengaan van de twee scholen vanaf 1 augustus 2019.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het onderzoek. Op de gezamenlijke website van de scholen www.maaskei-kerensheide.nl worden de ontwikkelingen van de werkgroepen gepubliceerd. Deze kunt u tevens via Isy lezen.

Mocht u vragen hebben, kunt u hiervoor altijd terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Kindante

Lees verder

Schoolteams

Op de foto's de schoolteams van beide scholen in het schooljaar 2017/18.

Boven het team van BS Kerensheide en onder het team van OBS De Maaskei in Stein.

Maaskei Stein team2017 18 1500x1000

Koploper in Talentontwikkeling

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat een kind de beste mogelijkheden krijgt om een gezonde volwassene te worden als de hele gemeenschap daar een actieve rol bij speelt.

Ook in Stein komen alle disciplines rondom een kind en het gezin samen en vormen gezamenlijk een goed functionerend netwerk. Stein behoort daarbij tot de koplopers in het afstemmen van alle disciplines rondom het kind en gezin. (Met dank aan gemeente Stein en Lokale Omroep Stein)

Voor het optimaal functioneren van onze website gebruiken wij cookies, die wij op uw computer plaatsen. Sommige cookies plaatsen we om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.
Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u toch onze website gebruiken.
Meer informatie is beschikbaar in onze Cookie Policy en onze Privacy Policy.