Samenwerking - update november 2020

We willen u graag bijpraten over de ontwikkelingen rond de voorgenomen samenwerking tussen BS Kerensheide en OBS de Maaskei locatie Stein. Dat is alweer geruime tijd geleden.
We leggen u graag uit waar we nu staan en wat we komende tijd gaan doen.

AANLEIDING SAMENWERKING
BS Kerensheide heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Dat heeft gevolgen voor zowel de leerlingen, de ouders als de medewerkers. Zo ontmoeten leerlingen minder leeftijdsgenootjes en moet de school haar werk doen met minder medewerkers, waardoor de continuïteit van de school kwetsbaar wordt.
OBS de Maaskei Stein en BS Kerensheide voelen zich samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ontwikkelaanbod, nu én in de toekomst, voor alle kinderen in dit deel van Stein. Dit vanuit de opdracht om voor ieder kind een passend aanbod vorm te geven. De medewerkers geven vorm aan die ontwikkeling door van en met elkaar te leren, te profiteren van elkaars expertise en met een takenpakket dat past bij een voor hun gezonde en inspirerende werkomgeving.

GEEN DUIDELIJKE CONCLUSIE “BEELDVORMEND ONDERZOEK”
In 2018 is een beeldvormend onderzoek gehouden onder de ouders van beide scholen. Na analyse van dit onderzoek leek een eenduidig beeld te kunnen worden gevormd hoe de ouders zouden omgaan met een nieuwe situatie van één Kindcentrum ter vervanging van de huidige twee locaties.
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de opbrengsten van het onderzoek van 2018 niet zo eenduidig zijn als destijds verondersteld.
Gebleken is namelijk dat veel ouders te weinig achtergrondinformatie hadden bij het invullen van de vragenlijst en daarom zijn moeten terugvallen op beelden van de HUIDIGE situatie.
Het is daarom belangrijk om er nu eerst voor te zorgen dat u als ouder duidelijke beelden krijgt hoe dit nieuwe Kindcentrum eruit gaat zien.

HET NIEUWE KINDCENTRUM
Het Kindcentrum wordt echt een níeuw Kindcentrum, waarover door een aantal werkgroepen van medewerkers en ouders de afgelopen jaren al is nagedacht. Het wordt dus geen kopie van een van beide huidige scholen en ook geen optelsom van wat er nu gebeurt op beide huidige scholen. Komende tijd willen wij u zo concreet mogelijk informeren over de wijze waarop we binnen de nieuwe school willen vormgeven aan het onderwijs voor uw kind. Het gaat om duidelijke beelden over:

 • Hoe is het onderwijs georganiseerd (leeftijdsgroepen, instructiegroepen, niveaugroepen, basisgroepen die steeds aangepast worden aan wat kinderen nodig hebben, etc.).
 • Welke werkvormen worden er gebruikt (rol van ICT, groepsinstructie, dag en weektaken, planborden, vast lesrooster, wel of geen keuzeroosters).
 • Welke professionals komt u tegen (groepsleerkrachten, specialisten, onderwijsassistenten, pedagogische medewerkers, vakleerkrachten) en met welke kindpartners werken we samen ?
 • Hoe wordt het gebouw en de buitenruimte ingedeeld? (groepsruimtes, instructieruimtes, verwerkingsruimtes, leerpleinen, gedeelde ruimtes met kindpartners, etc.).
 • Schooltijden, continurooster of net niet, alle leerlingen dezelfde lestijden en dagen, 5 gelijke lesdagen of verschillen per dag, ouderbijdrage en de hoogte ervan, wijze waarop ouders betrokken worden bij de school enz.

Met betrekking tot dat laatste punt: u zult zelf een belangrijke rol kunnen spelen bij de te maken keuzes over die praktische zaken. De medezeggenschapsraden zullen door het raadplegen van u als achterban uw mening ophalen voordat zij adviseren over deze thema’s.

Op het moment dat we deze beelden helder hebben, gaan we die met u delen. Dat gaan we doen aan de hand van een filmpje, nieuwsbrieven en onze website. Maar we gaan ook nadenken hoe we dit interactief met u kunnen bespreken, zodat u ook vragen kunt stellen. De afgelopen periode is gebleken dat we dit via de digitale wereld steeds makkelijker kunnen organiseren.

UW HULP IS ZEER GEWENST!
Een deel van de informatie wordt niet zo maar besloten. We zullen, in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraden van de scholen, in de komende maanden regelmatig naar uw mening vragen, dus laat uw stem horen en neem deel aan raadplegingen. Uiteindelijk is de school van ons allemaal: ouders, toekomstige ouders, medewerkers en kinderen.

STIP OP DE HORIZON
We realiseren ons dat er inmiddels veel tijd verstreken is tussen het moment dat voor het eerst over de samenwerking is gesproken tussen beide scholen en nu. Dat wil echter niet zeggen dat er niets is gebeurd. Het vraagt tijd en zorgvuldigheid om de juiste keuzes te maken, met name in de fase waarin we nu zitten. Het is nu belangrijk om tijd en energie te besteden om u zo goed mogelijk te voorzien van beelden hoe de nieuwe school er gaat uitzien. Dan ook kunnen we u vanuit die inhoud de vragen stellen: gaat uw kind het nieuwe Kindcentrum bezoeken en speelt de plek waar het Kindcentrum ligt daarin een doorslaggevende rol.

VRAGEN STAAT VRIJ
We gaan u zo goed mogelijk infomeren, maar voel u vooral ook vrij om uw vragen te stellen. We kunnen misschien nog niet op alle vragen antwoord geven, maar het is voor ons belangrijk om te weten welke vragen u als ouders over dit traject zou willen stellen.
Stuur ons een mail, neem telefonisch contact op of maak een afspraak. We reageren in ieder geval altijd.

Photo by Bernd Schulz on Unsplash

Documenten

Samenwerking - update maart 2018

Samenwerking OBS de Maaskei Stein / BS Kerensheide

Beleidsvoornemen
Het College van Bestuur (CvB) van de stichting Kindante heeft het voornemen de bovengenoemde twee scholen door middel van vergaande samenwerking om te vormen tot één Kindcentrum. Streefdatum is het vormgeven van één school per 01-08-2019, mits dit haalbaar is binnen het tijdspad van het onderzoek naar samenwerking en het eventuele daadwerkelijk organiseren van de vorming van één Kindcentrum. 

Aanleiding
Aanleiding tot het voorgenomen onderzoek naar samenwerking is de mogelijkheid om de kwaliteit van het ontwikkelaanbod te verbreden / verhogen voor alle kinderen in dit gebied. Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden om de teamleden vanuit kwaliteit in te zetten. Ook is er meer ruimte om keuzes te maken t.a.v. de inzet van personele en financiële middelen. Kindante streeft vanwege de eerder genoemde redenen naar meer volume binnen hun Kindcentra. Er wordt toegewerkt naar twee Kindcentra in de kern Stein, waarvan de nieuw te vormen school BS Kerensheide en OBS de Maaskei Stein er één is. Het andere Kindcentrum in de kern Stein blijft IKC de triviant.

Uitgangspunten

 • Voorop staat dat voor alle kinderen in de toekomst een optimaal ontwikkelproces zonder onderbreking kan worden gegarandeerd door het realiseren van een duurzaam kwalitatief goed ontwikkelaanbod op een financieel economisch gezonde basis.
 • De samenwerking en inbreng in het samenwerkingsproces vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, waaronder teams, ouders, kinderen, medezeggenschapsraden, kindpartners en op onderdelen de maatschappelijke omgeving.
 • De gemeente Stein is betrokken bij het proces vanuit haar verantwoordelijkheid voor de huisvesting en haar visie op de spreiding van voorzieningen
 • De doelstelling van het voorgenomen besluit van de Stichting Kindante is de realisatie van een Kindcentrum dat gehuisvest wordt in één van de huidige gebouwen van bs Kerensheide en obs de Maaskei-Stein zover dat nu bekend is.
 • De participerende directies en medezeggenschapsraden doen onderzoek naar de effecten van de beoogde samenwerking. Thema 's die in elk geval worden uitgewerkt in de samenwerkingseffect rapportage zijn:
 • Huisvesting en infrastructuur
 • Organisatie
 • Financiering en begroting

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Samenwerking - update februari 2018

Tijdens de informatieavond op 24 oktober 2017 is u toegezegd dat u rond 1 februari 2018 geïnformeerd zou worden over het onderzoek naar het eventueel samengaan van OBS de Maaskei locatie Stein en BS Kerensheide.

Na deze informatieavond heeft u wellicht via verschillende kanalen geluiden gehoord over dit proces. Gaat het door? En wanneer? En wat betekent dat precies?

Stand van zaken Belangrijk om te melden is dat het onderzoek is doorgezet en loopt.

Beide medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het intentiebesluit om te gaan onderzoeken wat er nodig is om het samengaan van de scholen te realiseren.

Waarom samengaan?

Tijdens de informatieavond is uitgelegd welke uitgangspunten er zijn voor het onderzoek naar de samenwerking:

 • De samenwerkende scholen kunnen binnen een kindcentrum meer gebruik maken van de expertise van medewerkers van beide locaties.
 • Kindpartners kunnen bij een groter leerlingenaantal efficiënter – rendabeler aansluiten.
 • Personele gelden kunnen anders / optimaler ingezet worden wanneer er sprake is van één organisatie.
 • Het gebouw van BS Kerensheide staat voor een groot gedeelte leeg en dat kost geld. Geld dat besteed moet worden aan de huisvesting, de exploitatie en het beheer van een gebouw is niet beschikbaar voor onderwijs en leermiddelen, ICT, personeel en scholing.
 • De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen. Dat betekent niet dat een school feitelijk ook de financiële middelen heeft om alle noodzakelijke investeringen te doen.
 • Een kleiner wordende organisatie moet dezelfde taken uitvoeren als een grotere. Dat heeft vergaande consequenties voor de werkdruk van het personeel én voor de kwetsbaarheid van de organisatie.
 • De zogenaamde `opheffingsnorm` is niet meer dan een bekostigingsnorm. Dat zegt niets over het antwoord op de vraag of bij een kleiner wordende school de financiële middelen toereikend zijn om het ontwikkelaanbod vorm te geven op de wijze die we als wenselijk zien.

Belangrijkste doel van het onderzoek is en blijft om een goed kwalitatief onderwijsaanbod te realiseren vanuit een economische gezonde basis voor álle kinderen binnen dit gedeelte van de gemeente Stein.

Hoe nu verder?

Nu de beide MR’en instemming hebben verleend, wordt een effect rapportage opgesteld. Op korte termijn starten werkgroepen, bestaande uit directie, leerkrachten en ouders. De onderwerpen die in de werkgroepen aan bod komen, zijn onderdeel van het schoolplan en/of de effect rapportage, zoals de visie, identiteit, financiën, gebouw, team en middelen. De gemeente Stein participeert in de werkgroep huisvesting. Aanvankelijk was het streven om op 1 augustus 2018 de scholen samen te voegen. Zorgvuldigheid gaat echter vóór tijd. Het onderzoek heeft tijd nodig, waarbij alle betrokkenen op de goede wijze meegenomen moeten worden. Daarom zetten we in op het samengaan van de twee scholen vanaf 1 augustus 2019.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het onderzoek. Op de gezamenlijke website van de scholen www.maaskei-kerensheide.nl worden de ontwikkelingen van de werkgroepen gepubliceerd. Deze kunt u tevens via Isy lezen.

Mocht u vragen hebben, kunt u hiervoor altijd terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur Kindante

Lees verder

Schoolteams

Op de foto's de schoolteams van beide scholen in het schooljaar 2017/18.

Boven het team van BS Kerensheide en onder het team van OBS De Maaskei in Stein.

Maaskei Stein team2017 18 1500x1000

Koploper in Talentontwikkeling

”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat een kind de beste mogelijkheden krijgt om een gezonde volwassene te worden als de hele gemeenschap daar een actieve rol bij speelt.

Ook in Stein komen alle disciplines rondom een kind en het gezin samen en vormen gezamenlijk een goed functionerend netwerk. Stein behoort daarbij tot de koplopers in het afstemmen van alle disciplines rondom het kind en gezin. (Met dank aan gemeente Stein en Lokale Omroep Stein)

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.